شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ سلام سارا جون خوبي نيستي بابا بي معرفت شدي بيا پيش ما
ساعت دماسنج
يوسف علي خاني
رتبه 0
0 برگزیده
100 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top